Regisztráció

Tisztelt Látogató!

Áruházunk termékeit szabadon böngészheti, a vásárláshoz azonban regisztráció szükséges.
Amennyiben Ön már korábban regisztrált, ne regisztráljon újra, kattintson a "Bejelentkezés" gombra!
A regisztrációról a megadott e-mail címre visszaigazolást kap.

Az Ön személyes adatai * A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező
Az Ön neve: *
Pénztári tagság: *
E-mail cím: *
Telefonszám: *
Jelszó: *
Jelszó még egyszer: *
Megismertem és elfogadom a penztarbolt.hu felhasználási feltételeit, valamint adatkezelési nyilatkozatát.
Felhasználási Feltételek...
Adatkezelési Nyilatkozat...
Megismertem és elfogadom a hírlevél szabályzatot. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Pénztárbolt Kft. a regisztrált e-mail címemre elektronikus hírlevelet küldjön.
Részletek...

Felhasználási feltételek

 

Ön mint Felhasználó a www.penztarbolt.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

 

1. A Honlapon folytatott tevékenység

A Honlap egészségügyi területre specializálódott, független online szolgáltatásközvetítő és információs portál. Célja, hogy az egészségpénztári tagok és az egészség megőrzés, egészségügy iránt érdeklődők számára egészségügyi és egészségmegőrző szolgáltatókat, szolgáltatásokat és termékeket közvetítsen, értékesítsen és online vásárlást kínáljon egészségpénztári kártyával is. 

A www.penztarbolt.hu honlap üzemeltetője a Pénztárbolt Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató).

 

2. A Szolgáltató adatai 

Pénztárbolt Kft.

Székhely: 2428 Kisapostag, Zrínyi u. 10.

Képviselő neve: Czakó Károly

Cégjegyzékszám: 07-09-024511

Adószám: 24787356-2-07

Számlavezető pénzintézet: Unicredit Bank

Statisztikai számjele: 24787356-4619-113-07

E-mail: info@penztarbolt.hu

 

3. Felhasználó

Felhasználó kizárólag az lehet, aki:

  • elmúlt 18 éves, cselekvőképessége nem korlátozott és nem cselekvőképtelen; vagy
  • 18. életévét betöltött nem cselekvőképtelen kiskorú, aki a Szolgáltatás használatához és a regisztrációhoz beszerezte törvényes képviselőjének hozzájárulását vagy utólagos jóváhagyását és ezt a Szolgáltatók kérésére bármikor bizonyítani tudja; vagy
  • jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet nevében jár el és szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére.

A Honlap használatával Felhasználó szavatolja, hogy a fenti feltételeknek megfelel.

 

4. Regisztráció

A Honlap regisztráció nélkül szabadon böngészhető, a vásárláshoz azonban a Honlapon történő regisztráció szükséges. A regisztráció a regisztrációs felületen kötelezőként megjelölt adatok teljes körű megadásával történik meg. 
A regisztráció megtörténtét követően Szolgáltató az Ön által megadott e-mail címre visszaigazolást küld, amelyben tájékoztatja Önt a regisztrációs folyamat sikerességéről. Sikeres regisztrációt követően a választott felhasználói neve és jelszava megadásával Ön a későbbiekben is bejelentkezhet a Honlapon. 
Ön jogosult a regisztrációját bármikor törölni, erre vonatkozó kérelmét juttassa el a Pénztárbolt Kft. székhelyére (2428 Kisapostag, Zrínyi u. 10.) postai úton küldött levél, vagy az info@penztarbolt.hu e-mail címre küldött elektronikus levél útján.. A Felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a Szolgáltató törlik az adatokat.
Szolgáltatók fenntartják a jogot, hogy töröljék azon felhasználók regisztrációját, akik megítélésük szerint bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével, vagy más személyes adatával, illetve jogával visszaélnek, így különösen ha tudomásuk szerint az érintett felhasználói név védjegy- vagy más típusú oltalom alatt áll, más személy jogos érdekét sérti, trágár, vagy obszcén szó, rasszista, vallási, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozást gyalázó, vagy sértő, burkolt, vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.
A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag Felhasználó felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót. A fenti kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség. Felhasználó felelősséggel tartozik a saját jelszavának, vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatóknak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.
A regisztrációval létrejött megállapodás magyar nyelvű, nem minősül írásba foglaltnak, azt a Szolgáltatók nem iktatják. 
Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

 

5. Felelősség

Az oldalon megjelenő Egészségpénztárak nem vállalnak felelősséget a Szolgáltató által üzemeltetett Honlapon közölt adatok helyességéért, az oldalon kötött szerződések teljesítéséért és az esetleges szerződésszegésből eredő károkért. Az oldalon megjelenő információkért a felelősség csak a Szolgáltatót terheli, az alábbiak szerint.
Bár Szolgáltató mindent megtesz a szolgáltatás minőségének magas szinten tartása érdekében, az oldalon megjelenő adatokat maguk a partnerszolgáltatók adják, azok valóságtartalmát a Szolgáltató nem ellenőrzi, az azokban előforduló adatok valódiságát nem garantálja. A Honlapokon megjelenő, a partnerszolgáltatók által megadott tájékoztatásért, a tájékoztatás pontosságáért, teljeskörűségéért, időszerűségéért kizárólagosan az adott partnerszolgáltató felelős. 
A partnerszolgáltatók által feltöltött tartalmak tekintetében a Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) rendelkezési szerinti közvetítő szolgáltatónak minősül.

Felhasználó elfogadja, hogy a szolgáltatás folyamatos (kiesésmentes) rendelkezésre állása nem garantált. Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltatók nem vállalnak felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért az általa szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való kárért való felelősségen túlmenően. Szolgáltatók nem vállalnak felelősséget semmilyen kárért, amelyek az alábbiak következtében merülnek fel: (a) a szolgáltatás helyes vagy helytelen használata, (b) a Felhasználó adataihoz való jogosulatlan hozzáférés, illetve azok jogosulatlan módosítása, (c) harmadik személy közrehatása a szolgáltatásra, így különösen vis maior (d) bármilyen más károkozó magatartás, illetve esemény.
A partnerszolgáltatók által a szolgáltatás használatával elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem kötelesek ellenőrizni és a szolgáltatás használatával közzétett információk tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
A Honlapok olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a szolgáltatás használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a szolgáltatás használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.
Amennyiben Felhasználó a honlapon kifogásolható tartalmat észlel, kérjük haladéktalanul jelezze a Szolgáltatónak. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű panaszok teljesítését megtagadják, egyébként amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a panaszt megalapozottnak találja, az Ektv. rendelkezéseinek megfelelően gondoskodik az információnak a panaszban megjelölt helyről történő eltávolításáról. A panasz megtételére az info@penztarbolt.hu e-mail címen van lehetőség.

 

6. Szerzői jogok

A Honlapon megjelenített tartalom (ideértve többek közt valamennyi, a szolgáltatás keretében elérhető grafikát és egyéb anyagokat, a honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást) a Szolgáltató szellemi alkotása; kivételt képeznek ez alól a honlapokon feltüntetett egyes gyártók, forgalmazók védjegyei. A szolgáltatás rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl ezen szellemi alkotások az itt meghatározott eseteken túl a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használható fel, vagy hasznosítható.

A partnerszolgáltatók által megadott bármely tartalom (ideértve többek közt valamennyi, a szolgáltatás keretében elérhető fotót, videót, grafikát és egyéb anyagokat) – eltérő megjelölés hiányában – a partnerszolgáltató szellemi alkotásának tekintendő, és a szolgáltatás rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl a partnerszolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható.

 

7. Egyéb rendelkezések

A jelen Felhasználási Feltételekre, valamint általánosságban a szolgáltatásra a Magyarország hatályos jogszabályai alkalmazandók.
Javasoljuk, hogy a Felhasználó jelen Felhasználási Feltételek dokumentumot tárolja le saját számítógépére, hogy a feltételek utóbb – a Felhasználási Feltételek esetleges időközbeni módosítása esetén is – hozzáférhetők legyenek.
Az a tény, hogy Szolgáltató (részlegesen) nem él a jogszabály alapján őt megillető jogosultsággal, nem jelenti azt, hogy lemond az adott jog gyakorlásáról, illetve igény érvényesítéséről.
Szolgáltató és Felhasználó között a regisztrációval létrejött szerződés megszűnik, ha a Felhasználó törli a regisztrációját, vagy a Felhasználó regisztrációja bármely okból törlésre kerül; Felhasználó halálával; a Szolgáltatás megszűnésével. Szolgáltató – a Szolgáltatás ingyenességére is tekintettel – a Felhasználók értesítése mellett bármikor jogosult felfüggeszteni, vagy megszüntetni a szolgáltatás nyújtását; Felhasználó ebből fakadóan semmilyen igényt nem támaszthat.

 

 

 

8. A Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Felhasználási Feltételeket a felhasználók előzetes e-mailes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlapok első használata alkalmával válnak hatályossá Önnel szemben. 
A Felhasználási Feltételek jelenlegi szövegének hatályba lépési dátuma: 2015.06.01.

 

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a

távollevők között kötött szerződősekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

 

 

 

 

Adatvédelmi nyilatkozat

 

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: Nyilatkozat) tartalmazza a webáruházban megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása es a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

 A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználok elfogadjak a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a webáruhaz oldalán. A webáruhaz üzemeltetője a Pénztárbolt Kft., (továbbiakban Szolgáltató) fenntartja magának a jogot jelen közlemény megváltoztatására. Az Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

 

Adatkezelési alapelvek

A Szolgáltató számara kiemelten fontos a látogatók személyes adatainak védelme, a Felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartása. A Felhasználók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai es szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Szolgáltató adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. A webáruházban adatkezelést a Szolgáltató végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes es kifejezett hozzájárulása alapján. A megrendelés elküldésével a személyes adatoknak a csomagolást és a kiszállítást végző cég irányába történő továbbításához a vásárló kifejezetten hozzájárul.

A Felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fel részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbit. Az így továbbított adatokból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A webáruházban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze.

A Felhasználok adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket a Szolgáltató korlátlan ideig megőriz. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. A webáruház oldalán a Szolgáltató különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti es etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról.

A webáruház látogatói a szolgáltatást önkéntesen használjak. Tudomásul veszik, hogy a webáruházban a rendelés csak regisztráció után adható le. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján a Szolgáltató köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, es annak

minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a Felhasználó, látogató tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni.

A Szolgáltató az egyes felhasználok adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. A webáruházban előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. A Szolgáltató nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak a Szolgáltató által működtetett webáruházra vonatkozik.

 

A honlap látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése

A honlap látogatása során az áruházi rendszer rögzíti a felhasználok IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát es a látogatott oldal címet. Az adatmentesnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval a Szolgáltató nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

 

Vásárló regisztráció

Amennyiben a felhasználó vásárolni szeretne a webáruházban, úgy regisztrálnia kell. A regisztráció során meg kell adnia e-mail címét, mely a felhasználó neve lesz és egy jelszót kell választania. Ezeket az adatokat tároljuk. A regisztrációt e- mailben visszaigazolja a rendszer.

A vásárlás alkalmával meg kell adni a kiszolgáláshoz szükséges adatokat is, így a vásárló számlázási és szállítási adatait, telefonszámát, a kapcsolattartó nevet. A vásárláshoz megadott személyes adatokat a garanciális, szavatossági okokból és a kiszolgálás javítása érdekében a Szolgáltató korlátlan ideig megőrzi.

A vásárló köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vásárló egyedi azonosítója es jelszava helyes megadását követően a vásárló adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő karokért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználok e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált és vásárlási adatokat a Szolgáltató kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e- mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más szándékosan, vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból.

 

Hírlevél igénylés

A regisztráció során a felhasználó jelezheti hírlevél igényét is. A leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá a hozzájáruló nyilatkozat bármikor visszavonható. Erre vonatkozó kérelmét juttassa el a Pénztárbolt Kft. székhelyére (2428 Kisapostag, Zrínyi u. 10.) postai úton küldött levél vagy az info@penztarbolt.hu e-mail címre küldött elektronikus levél útján. A hírlevél küldéshez adott hozzájáruló nyilatkozat visszavonása önmagában nem eredményezi a regisztrált adatok törlését.

 

Kapcsolat, Jogorvoslat

A Szolgáltató adatait teljes körűen megtalálja a "Kapcsolat" oldalon. Ha a Felhasználó úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a személyes adatok védelméről es a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szerint járhat el.

 

Adatkezelés

 

Pénztárbolt Kft. adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-83948/2015

A webáruház használata során a Pénztárbolt Kft. részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, es nem adja át további fel szamara, kivéve a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges alvállalkozókat (pl.: csomagolás, futárszolgálat, postázás).

A megrendelés folyamán rögzített adatokat a Pénztárbolt Kft. mindaddig megőrzi, amíg a Vásárló nem kéri azok törlését.

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb.). Ezen adatokat a Pénztárbolt Kft kizárólag jogilag hitelesen indokolt, es alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére.

Adatai törlését, módosítását barmikor kérheti írásban a Pénztárbolt Kft. székhelyére (2428 Kisapostag, Zrínyi u. 10.) postai úton küldött levél vagy az info@penztarbolt.hu e-mail címre küldött elektronikus levél útján.

 

 

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a Pénztárbolt Kft. általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

 

Elektronikus hírlevél szolgáltatás

 

Felhasználó a hírlevélre feliratkozással elfogadja a jelen Hírlevél szabályzatot és hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató elektronikus úton rendszeresen tájékoztatást küldjön. A szolgáltatásra a feliratkozás önkéntes, a felhasználó hozzájárulását jelen szabályzatban foglalt tájékoztatás alapján adja meg.

 

E nyilatkozat kifejezetten a hírlevelekre történő feliratkozáshoz és arról való leiratkozáshoz, a hírlevelek küldéséhez kapcsolódó speciális adatkezelési kérdéseket tartalmazza. Az itt nem rendezett kérdésekben a Honlap általános adatvédelmi nyilatkozata irányadó.

A hírlevélre történő feliratkozás révén megvalósuló adatkezelésre az adatvédelmi törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor, összhangban a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) és (2) bekezdésével. A hozzájárulást a felhasználó személyes adatai megadásával és a feliratkozással adja meg.

 

A hozzájáruló nyilatkozat bármikor, ingyenesen visszavonható, az erre vonatkozó kérelmét juttassa el a Pénztárbolt Kft. székhelyére (2428 Kisapostag, Zrínyi u. 10.) postai úton küldött levél vagy az info@penztarbolt.hu e-mail címre küldött elektronikus levél útján. A regisztrációra tekintettel a hozzájáruló nyilatkozat visszavonása önmagában nem eredményezi a regisztrált adatok törlését.

 

 

×
A weboldalon sütiket (cookie-kat) használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. Részletek megtekintése.